16744128.04.2015

EIC Fund Ratings 2014 - Tlačová správa

Pre ilustráciu uvádzame príklad pre konkrétnu ratingovú kategóriu:

Spoločnosť European Investment Centre, o.c.p., a.s (EIC) vykonala prvé veľké porovnanie kvality podielových fondov distribuovaných na území Českej a Slovenskej republiky (EIC Fund Ratings 2014).

Z celkového počtu 1397 fondov, verejne distribuovaných na území SR a ČR, sa pre účely ratingu dalo vybrať 1044 fondov naviazaných na 768 portfólií spravovaných 37 domácimi a zahraničnými správcovskými spoločnosťami. Tieto boli rozdelené do 104 ratingových kategórií, v ktorej každý fond mohol získať 1 až 6 hviezdičiek.

Na rozdiel od bežne používaného hodnotenia fondov na základe ukazovateľa Sharpe ratio, bola pre účely ratingu použitá metodika založená na CAPM modeli (Capital Assets Pricing Model), ktorá komplexnejšie hodnotí vzťahy rizika a výnosu každého fondu v závislosti na riziku a výnose ostatných fondov v danej kategórii, výpočtom ukazovateľa Jensen´s Alpha.

Na základe pásiem, vytvorených v závislosti od volatility danej kategórie,  v ktorých sa nachádzajú jednotlivé hodnoty dosiahnutej Alpha meraných fondov, mohli fondy získať od 1 do 6 hviezdičiek.

Prvé 3 hviezdičky získali fondy, ktoré dosiahli negatívnu hodnotu Alpha a ďalšie 3 hviezdičky získali fondy dosahujúce pozitívnu hodnotu Alpha. Napr. 6 hviezdičiek získal iba fond, ktorého celková hodnota výnosu prekročila pásmo vytvorené súčtom priemerného výnosu danej kategórie zvýšeného o 1.64 násobok volatility platného pre príslušnú výšku rizika meraného koeficientom Beta . V tomto pásme by sa malo teoreticky nachádzať maximálne 5% fondov danej kategórie. Pásma sú vytvorené ako posuny priamky SML (priamka trhu cenných papierov).

Najúspešnejšou spoločnosťou sa stala investičná spoločnosť C-Quadrat, ktorej 80% fondov dosiahlo kladnú hodnotu Alpha, nasledovaná spoločnosťami Aberdeen (68%) a Conseq (67%). Z celkového počtu hodnotených fondov iba 9% získalo maximálny počet 6 hviezdičiek.


comments($art) ->anonymous()->props(array( 'addEmbed' => true, 'addToggle' => true )); $comments->out(); */ ?>