6042728.06.2016

EIC Fund Ratings 2015 - Tlačová správa

Pre ilustráciu uvádzame príklad pre konkrétnu ratingovú kategóriu:

Spoločnosť European Investment Centre, o.c.p., a.s (EIC) opatovne porovnala kvalitu portfólio managementu fondov distribuovaných na území Českej a Slovenskej republiky (EIC Fund Ratings 2015).

V turbulentnom roku 2015 z celkového počtu 1071 fondov naviazaných na 768 portfólií, spravovaných 37 domácimi a zahraničnými správcovskými spoločnosťami, ktoré boli rozdelené do 108 ratingových kategórií, iba 3% fondov získalo najvyšši možný počet 6-hviezdičiek (pokles o 6% z roku 2014). Až 76% fondov pritom tvorilo priemerné jadro. Vzrástol aj počet fondov v trendovej kategórii Total Return, a to na 74 fondov oproti 60 z roku 2014.

Najúspešnejšou spoločnosťou sa stala investičná spoločnosť Generali CEE Invest s piatimi 6-hviezdičkovými fondami, ktorá dominovala v dlhopisových kategóriách orientovaných na CZK a EUR. Nasledovala spoločnost Pioneer so štyrmi 6-hviezdickovými fondami. Po dvoch 6-hviezdičkových fondoch získali spoločnosti Fidelity Worldwide Investment, Franklin Templeton Investments, Raiffeisen Capital Management a BNP Paribas Asset Management.

Na rozdiel od bežne používaného hodnotenia fondov na základe ukazovateľa Sharpe ratio, EIC účely ratingu používa metodiku založenú na CAPM modeli (Capital Assets Pricing Model), ktorá komplexnejšie hodnotí vzťahy rizika a výnosu každého fondu v závislosti na riziku a výnose ostatných fondov v danej kategórii, výpočtom ukazovateľa Jensen´s Alpha.

Na základe pásiem, vytvorených v závislosti od volatility danej kategórie,  v ktorých sa nachádzajú jednotlivé hodnoty dosiahnutej Alpha meraných fondov, mohli fondy získať od 1 do 6 hviezdičiek.

Prvé 3 hviezdičky získali fondy, ktoré dosiahli negatívnu hodnotu Alpha a ďalšie 3 hviezdičky získali fondy dosahujúce pozitívnu hodnotu Alpha. Napr. 6 hviezdičiek získal iba fond, ktorého celková hodnota výnosu prekročila pásmo vytvorené súčtom priemerného výnosu danej kategórie zvýšeného o 1.64 násobok volatility platného pre príslušnú výšku rizika meraného koeficientom Beta . V tomto pásme by sa malo teoreticky nachádzať maximálne 5% fondov danej kategórie. Pásma sú vytvorené ako posuny priamky SML (priamka trhu cenných papierov).


comments($art) ->anonymous()->props(array( 'addEmbed' => true, 'addToggle' => true )); $comments->out(); */ ?>