265218.07.2023

Sektor wealth managementu dynamicky rastie

Sektor wealth managementu dynamicky rastie

Objem majetku spravovaného nezávislými investičnými poradcami v SR a ČR presiahol ku dňu 30.6.2023 hodnotu 520 mil. EUR, čo je 42%-ný ročný nárast. Spolu 4842 aktívnych wealth manažérov sa staralo o majetok 99 tis. klientov. Priemerne tak každý wealth manažér spravoval 107 tis. EUR, pričom najúspešnejší z nich až 16.5 mil. EUR.

Na zhodnocovanie majetku svojich klientov využili 1441 fondov od 76 emitentov, pričom 83% majetku klientov  umiestnili do akciových fondoch. Poradcovia vo svojich stratégiách preferovali ETF fondy pred aktívne riadenými fondami v pomere 3:1. Priemerný poplatok wealth manažéra za správu majetku klienta bol na úrovni 0.94% p.a.

Od začiatku roku zhodnotili majetok klientov v akciových investíciách o 12.9% v eurách vrátane poplatku za správu, pričom najúspešnejšia stratégia dosiahla výkonnosť 48.86%


comments($art) ->anonymous()->props(array( 'addEmbed' => true, 'addToggle' => true )); $comments->out(); */ ?>