42007.05.2024

Vysvetlenie k ospravedlneniu

Naša spoločnosť pravidelne informuje členov EIC fondovej platformy prostredníctvom emailu o možnostiach investovania v rámci platformy. V emaile zo dňa 11.8.2018 v stati pojednávajúcej o tom, že sa veľkou módou stáva sprostredkovanie predaja tzv. korporátnych dlhopisov, avšak my odporúčame, aby investiční poradcovia pre investície do dlhových aktív využívali investičné/podielové fondy, ako bezpečnejšiu a vhodnejšiu alternatívu, sme sa zmienili mimochodom aj o tom, že do kategórie dlhopisových investícií patrí aj Prvý realitný fond, o.p.f., pretože väčsinu majetku má zainvestovanú do dlhových cenných papierov. Súd toto tvrdenie označil za nepravdivé, pretože podľa metodiky EIC sa do dlhopisovej kategórie zaraďujú fondy, ktoré majú do dlhových aktív zainvestovaných minimálne 85% majetku fondu. Podľa súvahy Prvého realitného fondu, o.p.f. ku dňu 31.12.2015, ktorú sme použili v roku 2016 na analýzu Prvého realitného fondu, o.p.f. mal však tento fond zainvestovaných do dlhových aktív iba 62.54% z investičného majetku a nespĺňal tak kritérium pre zaradenie do dlhopisovej kategórie podľa metodiky EIC. V podieloch realitných spoločností mal zainvestovaných 34.03% a zbytok bol zainvestovaný v podielových listoch iných podielových fondov.

comments($art) ->anonymous()->props(array( 'addEmbed' => true, 'addToggle' => true )); $comments->out(); */ ?>