63707.05.2024

Ospravedlnenie spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

Spoločnosť European Investment Centre, o.c.p., a.s. sa ospravedlňuje

spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. za porušenie dobrých mravov sút'aže

tým, že dňa 11.05.2018 odoslala obchodným partnerom spoločnosti IAD Investments,

správ. spol., a.s. email, v ktorom uviedla nepravdivé informácie o Prvom realitnom

fonde, o.p.f. spôsobilé privodiť spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., ujmu.

comments($art) ->anonymous()->props(array( 'addEmbed' => true, 'addToggle' => true )); $comments->out(); */ ?>