Správcovia fondov

Lokálny agent

European Investment Centre poskytuje zahraničným správcovským spoločnostiam na Slovensku službu lokálneho agenta, v rámci ktorej:

  • zastupuje zahraničné správcovské spoločnosti voči investorom na Slovensku
  • zabezpečuje finančné toky medzi investormi pri úpise a redemácii fondov
  • plní reportovacie povinnosti voči miestnemu dohľadu

Počet správcovských spoločností, do ktorých je možné investovať prostredníctvom European Investment Centre, stále rastie. Ambíciou EIC je vedieť vysporiadať obchody so všetkými fondami registrovanými v Eurpskej únii. V súčasnosti je umožnené na základe verejnej ponuky investovať do podielových fondov od týchto správcov: