European Investment Centre

European Investment Centre (EIC) je obchodník s cennými papiermi špecializujúci sa na služby spojené s investovaním do podielových fondov. Na jednom mieste sústreďuje najširšiu ponuku podielových fondov európskych správcovských spoločností. Zjednocuje fragmentovaný trh podielových fondov a prispieva k tvorbe infraštruktúry v oblasti kolektívneho investovania

Stovky fondov pod jednou strechou

European Investment Centre ponúka viac ako 800 podielových fondov od 30 správcov na jednom mieste. Jediná platforma svojho druhu na Slovensku umožňuje vytvoriť vhodné investičné riešenie pre všetky typy investorov - od najkonzervatívnejších po najdynamickejších. Obsahuje podielové fondy zamerané na všetky svetové regióny - vyspelé trhy i rozvíjajúce sa krajiny. Ponúka fondy investujúce do tradičných tried aktív ako akcie, dlhopisy a nástroje peňažného trhu, ako aj moderné alternatívne investície do nehnuteľností, komodít a ďaľších menej obvyklých investičných aktív. Ponúkame fondy prístupné pre širokú verejnosť, tak aj fondy pre skúsených a profesionálnych investorov.

Vyberte si spôsob investovania

Investorom dáva na výber jednorazovú investíciu alebo pravidelné sporenie nižších súm. Klient European Investment Centre nemusí byť odborník na finančné trhy, môže svoje investičné zámery konzultovať s niektorým s investičných poradcov, ktorí mu na základe zistenia jeho investičného profilu odporučia vhodný investičný mix. EIC umožňuje investovať ako jednorázovými investíciami, tak postupným sporením menších súm. Fondy prístupné na investovanie nájdete na stránke Fondy.

Majte svoju investíciu pod kontrolou

O vývoji a aktuálnom stave svojej investície má investor nepretržitý prehľad prostredníctvom elektronického online prístupu na svoj účet, a pravidelne formou emailových výpisov z účtu zasielaných po každej transakcii. Pri podpise zmluvnej dokumentácie investor dostane vlastný prístupový kód a heslo, prostredníctvom ktorých si môže stav svojej investície časovo neobmedzene kontrolovať z ktoréhokoľvek miesta prístupom na internet.

Ako funguje EIC

EIC je obchodník s cennými papiermi s povolením Národnej Banky Slovenska na poskytovanie investičných služieb v spojitosti s investovaním do podielových fondov. EIC preberá od investorov pokyny, spracúva ich a vykonáva voči správcovským spoločnostiam za aktuálne trhové ceny. Za uskutočnené transakcie realizuje finančné vyrovnanie.

Nakúpené cenné papiere a zostatky finančných prostriedkov investorov registruje na účtoch, ktoré vedie investorom. Účty sú prísne oddelené od prostriedkov EIC. EIC má na druhej strane otvorené účty u jednotlivých správcovských spoločností alebo ich agentov, na ktorých sú registrované aktíva klientov, ktoré pre nich EIC uschováva. EIC Investorov zastupuje voči správcom vo všetkých otázkach.

EIC je účastníkom Garančného fondu investícií, ktorý realizuje kompenzáciu klientských aktív, ak sa stanú nedostupnými.

EIC spolupracuje so sieťou investičných poradcov, ktorí sú zmluvní partneri investora, a ktorí investorovi poskytujú poradenstvo v oblasti investícií. Poradcovia a EIC sú nezávislé subjekty. EIC nevykonáva poradenstvo investorom ani poradcom, len vykonáva pokyny, ktoré mu zadajú investori alebo ktoré mu postúpia od investorov poradci. EIC je nezávislý na správcoch fondov, to znamená, že nemá žiadny záujem na uprednostnenie ponuky jednej fondovej spoločnosti pred druhou.