Podmienky používania internetových stránok www.eic.eu

Tieto Podmienky používania internetových stránok www.eic.eu (ďalej len internetových stránok) sú účinné odo dňa ich zverejnenia. Podmienky používania internetových stránok boli zverejnené dňa 9. júla 2007.

Všeobecné ustanovenia

Podmienky využívania internetových stránok určuje spoločnosť European Investment Centre, o.c.p., a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ako ich prevádzkovateľ, a je oprávnená ich kedykoľvek jednostranne meniť. Zmena Podmienok používania internetových stránok je účinná uverejnením zmenených Podmienok používania internetových stránok.

Používaním internetových stránok sa zaväzujete konať v súlade s týmito Pravidlami používania internetových stránok, vrátane ich prípadných zmien a doplnkov. Používanie služby Online (https://online.eic.eu) (ďalej len Online) sa okrem týchto Podmienok používania internetových stránok riadi aj Všeobecnými obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa a služby podliehajú poplatkom podľa platného Cenníka služieb Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke ako i kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musela vopred informovať.

Autorské práva

Majiteľom všetkých autorských práv k internetovej stránke, jej dizajnu, uverejneným obrázkom a textom je podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právo (autorský zákon) v znení neskorších predpisov je Prevádzkovateľ. V prípade použitia časti textu internetových stránok po predchádzajúcom výslovnom súhlase Prevádzkovateľa, sú tretie osoby povinné uviesť internetovú stránku www.eic.eu zdroj informácií.

Majiteľom ochrannej známky Fidelity Worldwide Investment je spoločnosť FIL (Luxembourg) S.A. a je použitá podľa licenčných podmienok.

Zodpovednosť

Internetová stránka slúži výhradne na informačné a reklamné účely a informovanie o produktoch a službách Prevádzkovateľa. Informácie tu uvedené sú iba informatívne a nezáväzné a nie sú, s výnimkou používania služby Online, žiadnou ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy. O bližších podmienkach ponuky služieb a produktov Prevádzkovateľa sa, prosím, informujte v sídle Prevádzkovateľa, na telefónnom čísle +421 2 206 33 355, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese info@eic.eu.

Pripojenie na internetovú stránku je realizované výlučne na vlastné nebezpečenstvo užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť tu uvedených informácií a ani za žiadnu škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím internetových stránok.

Ochrana osobných údajov

Podmienkou používania internetovej stránky nie je poskytnutie žiadnych osobných údajov. Internetová stránka taktiež žiadne osobné údaje tretích osôb nezhromažďuje.

Ochrana osobných údajov pri používaní služby Online sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa.

Technické ustanovenia

Tretie osoby nie sú v žiadnom prípade oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia má Prevádzkovateľ nárok na náhradu spôsobenej škody.

Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding). V prípade porušenia tohto ustanovenia má Prevádzkovateľ nárok na náhradu spôsobenej škody.