Produkty

Typy účtov

EIC vedie niekoľko typov účtov, určených na čo najlepšie pokrytie potrieb investora. Každý klient Člena EIC sa môže rozhodnúť, či chce investovať jednorazovo väčší objem finančných prostriedkov (už od 100 EUR), pravidelne sporiť (už od 10,- EUR mesačne), poberať rentu (už od 100 EUR), alebo využiť kombináciu týchto možností. Bez obmedzení pri kombináciách fondov jednotlivých správcov, s bezkonkurenčne nízkymi transakčnými poplatkami, s využívaním jedného formuláru alebo online aplikácií (pokyny pripravuje investičný poradca Člena EIC), pre všetky typy fondov, a s jedinečným non-stop prehľadom o svojich investíciách prostredníctvom služby online aplikácií.

Všetky typy účtov majú spoločné nasledovné vlastnosti:

  • Online zadávanie pokynov na kúpu, predaj, výmenu fondov
  • Platobné príkazy na prevod prostriedkov z účtu
  • Vedenie v rôznych menách, pričom na jednom účte môže mať klient registrované viaceré meny
  • O transakciách na účtoch je investor informovaný bezplatne emailom, prípadne za odplatu poštou.
  • Vedenie účtu je bezplatné

Investičný účet (č.1)

Účet pre bežné nepravidelné investovanie retailových klientov. Poradca Člena EIC pripraví pokyn, klient potvrdí (online alebo na formulári), pričom poradca stanoví vstupný poplatok za svoje služby (max. 5% z investície) a platforma účtuje za vykonanie pokynu 0-0,3% za transakciu. Za starostlivosť o klienta, Člen EIC dostáva odmenu, od správcov fondov, podľa výšky aktív klientskeho majetku (0,4-0,7% p.a. v prípade akciových fondov).

Cieľový účet (č.2)

Účet pre bežné pravidelné investovanie (sporenie) retailových klientov. Poradca Člena EIC pripraví predpis sporenia (% rozpis fondov), online alebo na formulári, klient potvrdí, pričom poradca stanoví vstupný poplatok za svoje služby (max. 5% z Cieľovej sumy) a počet splátok poplatku (od 1 po 12 x počet rokov sporenia). Platforma účtuje za vykonanie pokynu 0-0,3% za transakciu. Za starostlivosť o klienta, Člen EIC dostáva odmenu, od správcov fondov, podľa výšky aktív klientskeho majetku (0,4-0,7% p.a. v prípade akciových fondov).

Sporenie môže mať dve fázy - akumulačnú, v ktorej investíciou do výnosnejších akciových fondov dosahuje investor vyššie zhodnotenia a stabilizačnú, počas ktorej sa rizikovejšie investície postupne presúvajú do bezpečnejších peňažných fondov, aby pred koncom sporenia investora neohrozovali možné výkyvy finančných trhov

Manažovaný investičný účet (č.4)

Účet pre aktívnejšie nepravidelné investovanie privátnych klientov. Poradca Člena EIC pripraví pokyn (online alebo na formulári), klient potvrdí, pričom poradca stanoví vstupný poplatok (0-5% z investície) a manažérsky poplatok za správu aktív klienta (0-2,5 % p.a.). Platforma účtuje za vykonanie pokynu 15 EUR/USD za transakciu a 0,2% p.a. za službu úschova a správa cenných papierov. Na účet je vhodné obstarávať ETF fondy. V prípade použitia aktívne spravovaných fondov, bude odmena za starostlivosť o klienta, platená správcami fondov (0,6% p.a. v prípade akciových fondov), pripisovaná klientovi na účet. Účet spĺňa definíciu „nezávislého investičného poradenstva“ podľa MIFID2.

Manažovaný cieľový účet (č.6)

Účet pre bežné pravidelné investovanie (sporenie) privátnych klientov. Poradca Člena EIC pripraví predpis sporenia (% rozpis fondov), online alebo na formulári, klient potvrdí, pričom poradca stanoví vstupný poplatok za svoje služby (0-5% z Cieľovej sumy), počet splátok poplatku (od 1 po 12 x počet rokov sporenia) a manažérsky poplatok za správu aktív klienta (0-2,5 % p.a.). Platforma účtuje za vykonanie pokynu 0-0,3% za transakciu a 0,2% p.a. za službu úschova a správa cenných papierov. Na účet je vhodné obstarávať ETF fondy. V prípade použitia aktívne spravovaných fondov, bude odmena za starostlivosť o klienta, platená správcami fondov (0,6% p.a. v prípade akciových fondov), pripisovaná klientovi na účet. Účet spĺňa definíciu „nezávislého investičného poradenstva“ podľa MIFID2.

Sporenie môže mať dve fázy - akumulačnú, v ktorej investíciou do výnosnejších akciových fondov dosahuje investor vyššie zhodnotenia a stabilizačnú, počas ktorej sa rizikovejšie investície postupne presúvajú do bezpečnejších peňažných fondov, aby pred koncom sporenia investora neohrozovali možné výkyvy finančných trhov

Aktívne riadený účet (č.7)

Účet pre investovanie alebo sporenie podľa vopred zvolenej Stratégie. Namiesto definovania konkrétnych fondov, poradca člena platformy klientovi vyberie pre neho vhodnú Stratégiu. Stratégie dodávajú a spravujú správcovia fondov, správcovia majetku, investiční poradcovia alebo iné osoby. Na jednom účte sa môže kombinovať aj viac Stratégií od rôznych Správcov Stratégií. Správcovia Stratégií si môžu účtovať poplatok za správu Stratégie vrátane Výkonnostnej prémie.

Investuje alebo sporí sa každý deň. Minimálna suma do fondu je 5 EUR, poplatok za vykonanie pokynu k fondu 0.2%. Poradca si s klientom môže dohodnúť vstupný poplatok - priebežný alebo zaplatený vopred, ako aj poplatok za správu aktív, resp. Výkonnostnú prémiu. Napr. ak Správca Stratégie uplatňuje poplatok za správu Stratégie 0.20% p.a. a investičný poradca si s klientom dohodne poplatok za správu aktív 0.8% p.a., celkové náklady za správu aktív pre klienta sú 1% p.a.

Na účte sa dá nastaviť rebalancing, ktorý môže byť buď časový (kvartálne, polročne, ročne) alebo odchýlkový, kde sa zadefinuje absolútna odchýlka medzi fondami v portfóliu klienta voči aktuálnemu zloženiu Stratégie, ako aj medzi jednotlivými Stratégiami.

Rentový účet (č.5)

Účet pre pravidelné zasielanie mesačnej renty (dôchodku) klientovi. Poradca Člena EIC pripraví (online alebo na formulári) predpis rentovania: sumu mesačnej čiastky (min. 100 EUR) a fondy, z ktorých sa má pomerne odpredávať, ak na účte nie je dostatok peňažných prostriedkov. Fondy na účet možno nadobudnúť kúpou, ako na Investičných účtoch alebo presunom z inych účtov klienta v EIC, najmä z Cieľových účtov). Platforma účtuje za vykonanie pokynu 0-0,3% za transakciu. Za starostlivosť o klienta, Člen EIC, dostáva odmenu, od správcov fondov, podľa výšky aktív klientskeho majetku (0,4-0,7% p.a. v prípade akciových fondov). Na účet je vhodné klientovi obstarať dividendové verzie realitných a dlhopisových fondov.

Obchodný (omnibus) účet (č.3)

Je určený pre finančné inštitúcie, na ktorom držia súhrnný klientsky majetok a klientom poskytujú vlastnú službu úschovy a správy cenných papierov, alebo pre sofistikovaných klientov ostatných Členov EIC, schopných obchodovať si fondy samostatne. Za starostlivosť o klientov, Člen EIC dostáva odmenu, od správcov fondov, podľa výšky aktív klientskeho majetku (0,4-0,7% p.a. v prípade akciových fondov).