European Investment Centre

European Investment Centre o.c.p., a.s. je finančná inštitúcia, prevádzkujúca pre svojich Členov fondovú platformu pod názvom EIC Fund Platform.

Členovia EIC, ktorými môžu byť iba finančné inštitúcie a poskytovatelia investičných služieb (banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti a samostaní finanční agenti), tak majú k dispozícii prostredníctvom jediného prístupu viac ako 1500 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov, z ktorých môžu vytvárať pre svojich klientov investičné a sporiace produkty.

Okrem hromadného omnibus účtu môžu Členovia EIC pre svojich klientov využívať 7 typov klientskych účtov, umožňujúcich pokryť potreby rôzne zameranej klientely a mať tak v správe klientov od ich začiatku sporenia v produktívnej fáze živote až po vyplácanie renty do ich smrti. Členovia EIC tak nemusia budovať náročný a drahý systém na úschovu a správu cenných papierov, ale môžu sa sústrediť na správu klientskych aktív.

EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek distribuje fondy aj v Českej republike a v Maďarsku. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.

Stovky fondov pod jednou strechou

EIC ponúka svojim Členom viac ako 1200 podielových fondov od 30 správcov na jednom mieste. Jediná platforma svojho druhu v strednej Európe umožňuje členom EIC vytvárať vhodné investičné riešenie pre všetky typy investorov - od najkonzervatívnejších po najdynamickejších. Obsahuje aktívne alebo pasívne ETF fondy zamerané na všetky svetové regióny - vyspelé trhy i rozvíjajúce sa krajiny. Ponúka fondy investujúce do tradičných tried aktív ako akcie, dlhopisy a nástroje peňažného trhu, ako aj moderné alternatívne investície do nehnuteľností, komodít a ďaľších menej obvyklých investičných aktív. Ponúkame fondy prístupné pre širokú verejnosť, tak aj fondy pre skúsených a profesionálnych investorov.

Vyberte si spôsob investovania

Investorom dáva na výber jednorazovú investíciu, pravidelné sporenie nižších súm alebo poberanie renty. Klient European Investment Centre nemusí byť odborník na finančné trhy, svoje investičné zámery konzultuje s niektorým z investičných poradcov člena EIC, ktorí mu na základe zistenia jeho investičného profilu odporučia vhodný investičný mix. Fondy prístupné na investovanie nájdete na stránke Fondy.

Majte svoju investíciu pod kontrolou

O vývoji a aktuálnom stave svojej investície má investor aj jeho investičný poradca nepretržitý prehľad prostredníctvom elektronického online prístupu na svoj účet, a pravidelne formou emailových výpisov z účtu zasielaných po každej transakcii. Pri podpise zmluvnej dokumentácie investor dostane vlastný prístupový kód a heslo, prostredníctvom ktorých si môže stav svojej investície časovo neobmedzene kontrolovať z ktoréhokoľvek miesta prístupom na internet.

Ako funguje EIC

EIC je obchodník s cennými papiermi s povolením Národnej Banky Slovenska na poskytovanie investičných služieb v spojitosti s investovaním do podielových fondov. EIC preberá od členov EIC pokyny investorov, spracúva ich a vykonáva ich voči depozitárom správcovských spoločností za aktuálne trhové ceny. Za uskutočnené transakcie realizuje finančné vyrovnanie.

Nakúpené cenné papiere a zostatky finančných prostriedkov investorov registruje na účtoch, ktoré vedie investorom. Účty sú prísne oddelené od prostriedkov EIC. EIC má na druhej strane otvorené účty u jednotlivých depozitárov správcovských spoločností, na ktorých sú registrované aktíva klientov, ktoré pre nich EIC uschováva. EIC Investorov zastupuje voči správcom vo všetkých otázkach.

EIC je účastníkom Garančného fondu investícií, ktorý realizuje kompenzáciu klientských aktív, ak sa stanú nedostupnými.

EIC spolupracuje najmä so sieťami investičných poradcov, ktorí sú zmluvní partneri investora, a ktorí investorovi poskytujú poradenstvo v oblasti investícií. Klient si nemôže otvoriť účet v EIC samostatne, bez člena EIC a jeho poradcu. Poradcovia členov EIC a EIC sú nezávislé subjekty. EIC nevykonáva poradenstvo investorom ani poradcom, len vykonáva pokyny, ktoré mu postúpia od investorov poradcovia. EIC je nezávislý na správcoch fondov, to znamená, že nemá žiadny záujem na uprednostnenie ponuky jednej fondovej spoločnosti pred druhou.