Upozornenie

S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti spoločnosti EIC, o.c.p., a.s. sa môžu oboznámiť s relevantnými informáciami o investičných produktoch, s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle spoločnosti EIC, o.c.p., a.s., ako aj u jej zmluvných partnerov.